1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ďalej iba VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim RAAL s.r.o Stred 56/49, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52226603 a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí a potvrdení objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky je zákazníkovi emailom odoslaná faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9 Produktom sa pre účely týchto VOP rozumejú jednotlivé výrobky ponúkaného sortimentu.

2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) o potvrdení objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

2.3 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

2.4 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho. 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná na základe vyplneného objednávkového formulára po jeho vyplnení na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. I bod 3 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy. Cena dopravy sa kupujúcemu vygeneruje po výbere spôsobu prepravy. Cenu balného si predajca neúčtuje.

3.4 Základným platidlom je mena euro.

3.5  Platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí na výdajnom mieste, ktoré si vybral kupujúci. Tento spôsob platby je spoplatnený sumou 1,50 EUR.

3.6 Platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar dopravcom po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet predávajúceho: IBAN: SK62 8330 0000 0023 0183 7495 (FIO banka). Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky 

3.7 Online platba kartou: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar dopravcom po uhradení celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke ihneď po dokončení objednávky online kartou cez bránu Comgate. Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platobná inštitúcia. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Ďalšie informácie a kontakty pre prípadné reklamácie či otázky k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. 1 bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. 1 bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 10 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za produkt, do 14 dní mu ju vrátiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny alebo informáciou o nemožnosti plnenia, ak kupujúci zvolil dodanie tovaru na dobierku a suma kupujúcim nebola vyplatená, zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (pošty, prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia, ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

5. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 20 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom, kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie. 

6. Prepravné 

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

6.2 Pri platbe vopred na bankový účet a pri online platbe kartou na základe zaslaných údajov k platbe si predávajúci za dopravné účtuje:

6.2.1.1 pri doprave spoločnosťou Zásielkovňa na výdajné miesto pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 4,70 €

6.2.1.2 pri doprave spoločnosťou Zásielkovňa na výdajné miesto pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

6.2.2.1 pri doprave kuriérom na Vašu adresu pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 5 €

6.2.2.2 pri doprave kuriérom na Vašu adresu pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

6.2.3.1 pri doprave cez Slovenskú poštu 1.triedou doporučene pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 2,70 €

6.2.3.2. pri doprave cez Slovenskú poštu 1.triedou doporučene pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

6.2.3 Pri osobnom odbere 0 €

6.3 Pri platbe na dobierku:

6.3.1.1 pri doprave spoločnosťou Zásielkovňa na výdajné miesto pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 6,20 €

6.3.1.2 pri doprave spoločnosťou Zásielkovňa na výdajné miesto pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

6.3.2.1 pri doprave kuriérom na Vašu adresu pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 6,50 €

6.3.2.2 pri doprave kuriérom na Vašu adresu pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

6.3.3.1 pri doprave cez Slovenskú poštu 1.triedou doporučene pri objednávke rovnej a nižšej ako 50 €

je cena 3,90 €

6.3.3.2. pri doprave cez Slovenskú poštu 1.triedou doporučene pri objednávke rovnej a vyššej ako 50,01 € je cena 0 €

7. Odstúpenie kupujúceho/predávajúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP, prípadne telefonicky/elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, po splnený podmienky v bode 7.5. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať uzavretú kúpnu zmluvu podľa čl 2, bod 2 do 24 hodín od jej uzavretia, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po termíne uvedenom v bode 7.8, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby. Produkt musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.  
Kupujúci je povinný vrátiť tovar so všetkou obdržanou dokumentáciou ako aj reklamnými obalmi, ktoré sú súčasťou ceny tovaru. K tomuto doporučujeme, aby vracaný tovar zabalili do obalu tak, aby neprišlo k poškodeniu respektíve polepu reklamných obalov.

7.10 Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy na základe stanovenej časovej lehoty uvedenej na vystavenej faktúre v podobe splatnosti, počas ktorej si kupujúci neprevzal objednaný tovar/neuhradil dlžnú sumu za tovar na účet predávajúceho ani po písomnom upozornení, doručenom elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.

7.12 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:           
adresa: RAAL s.r.o., Stred 56/49, 017 01 Považská Bystrica    
email: info@oleje-stadelmann.sk 

8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitným a neprimeraným zaobchádzaním zo strany kupujúceho.

8.2 Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov od kupujúceho, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

8.3 Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

8.4 V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Ďalším dôvodom na storno objednávky zo strany predávajúceho je zistenie závady na objednanom tovare pred jeho expedovaním. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

8.5 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.6 V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo chybný tovar musí byť kompletný.

8.7 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.9 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho. 

9. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

10. Informácie o tovare a cene 

10.1 Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

10.2 Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná, zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.

10.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

11. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia 

11.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

11.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

11.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 toho článku sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

11.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti RAAL s.r.o.


Znenie VOP je účinné od 1. 4. 2023