1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.oleje-stadelmann.sk

RAAL s.r.o.

IČO: 52226603

DIČ: 2120970973

IČ DPH: SK2120970973

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom objednávkového, alebo kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.oleje-stadelmann.sk.​

2. Sprostredkovateľ

Kuriérska služba Zásielkovňa

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3338/82A

851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 48 136 999

a

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľom osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailová adresa a celková suma objednávky.

 

3. Účel spracovania osobných údajov

- vystavenie daňového dokladu (faktúry, dobropisu) v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).,

- e-mailové potvrdenie objednávky, platby za objednaný tovar, odoslania objednaného tovaru, reakcia na otázku zaslanú cez kontaktný formulár,

- doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním už zaplateného tovaru,

- evidencia objednávok za účelom riešenia prípadných reklamácií,

- evidencia zákazníkov za účelom vedenia používateľských účtov na stránke www.oleje-stadelmann.sk

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

- osobné údaje za účelom vystavenia faktúry, alebo dobropisu - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri firmách IČO a DIČ (IČ DPH),

- osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru - meno a priezvisko, adresa doručenia tovaru, telefónny kontakt, e-mailová adresa,

- kontaktné údaje pre potreby kontaktovania zákazníka ohľadom stavu jeho objednávky,

- údaje z objednávky pre potreby vybavenia objednávky a riešenie reklamácie.

5. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzku, ktorý od neho zákazník pri objednaní tovaru očakáva. Bez získania týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník pri realizovaní objednávky povinný vyplniť všetky požadované údaje.

6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje získané od zákazníkov žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy s osobnými údajmi, ani iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru kuriérskou službou a na účel riadneho vedenia účtovníctva prevádzkovateľa.

7. Zverejnenie osobných údajov

Získané osobné údaje nikde nezverejňujeme.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

- Zákazník spoločnosti RAAL s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.

- Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

- Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny, svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

- Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to e-mailom, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti

- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej, alebo e-mailovej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

     - Informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje.

     - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

     - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

     - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

     - Likvidáciu jej osobných údajov.

     - Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

9. Cookies

Internetový obchod www.oleje-stadelmann.sk používa súbory cookies. Sú to textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do koncového zariadenia. Umožňujú zaznamenávať informácie o každej návšteve stránky zákazníkom a o základnom nastavení jeho internetového prehliadača. Cookies uľahčujú prehľadávanie webu, nákupný proces a pomáhajú prispôsobiť našu ponuku potrebám zákazníkov. Súbory cookies využívame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a etickými štandardami k ochrane vašich údajov, k bezpečnosti webu, k marketingovým aktivitám a k správnemu nastaveniu a koordináciu procesov. Nastaviť ci upraviť používanie súborov cookies je možné v každom internetovom prehliadači.

10. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1.04.2023